JKP Radnik: Donesen Program utroška sredstava sa transfera za održavanje javnih površina za 2017. godinu

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova općine Zavidovići, donijela je Program utroška sredstava sa transfera za održavanje javnih površina za 2017. godinu, broj: 08-14-3882/16 od 26.12.2016. godine, koji je odobren od strane općinskog Načelnika zaključkom broj: 02-14-364/17 od 03.02.2017. godine.

Finansiranje djelatnosti navedenih ovim Programom vršit će se iz Budžeta Općine Zavidovići, a cijene su utvrđene cjenovnikom davaoca komunalnih usluga.

U skladu sa raspoloživim sredstvima, Programom planirani obim radova za odvodnju atmosferskih voda, podrazumijeva samo čišćenje slivnika, dok će se eventualna ugradnja oštećenih slivnika i rešetki na području grada vršiti po potrebi i nalogu Općinskog načelnika.

Navedenim Programom planirana su sredstva u iznosu od 175.500 KM za održavanje javnih površina i to po mjesecima:

MJESEC

IZNOS KM

Januar

3.000,00

Februar

5.000,00

Mart

16.500,00

April

25.000,00

Maj

19.000,00

Juni

20.000,00

Juli

20.000,00

Avgust

24.000,00

Septembar

20.000,00

Oktobar

18.000,00

Novembar

5.000,00

Decembar

3.000,00

ZBIR:

         178.500,00

Planirana sredstva u 2017. godini su manja za 10.500 KM.

JKP Radnik doo Zavidovići će shodno navedenom Programu obavljati poslove komunalne higijene u granicama dostavljenog naloga.

Obim suhog čišćenja i pranja javnih površina, može se detaljnije pogledati na web stranici JKP Radnik, klikom na link: http://www.jkpradnik.ba/fileadmin/user_upload/PROGRAM_komunalne_djelatnosti__2017.doc.

zavnews/jkpradnik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *